Hlavná stránka Kontakt Mapa stránok

Očkovanie.org

Vaše zdravie. Vaša rodina. Vaša voľba.

Prečo môžeme rozhodovať o štáte, ale nie o vlastnom zdraví a zdraví svojich detí?
Je medicína na takej vysokej úrovni, aby mohla rozhodovať o nás bez nás?
Sú zodpovedné autority skutočne zodpovedné?

Vývoj vakcinácie očami klinického farmaceuta

Mgr. Alois Komorous

Najskôr by som chcel uviesť, že nie som nepriateľom ani očkovania ani lekárov. Ako študent klinickej farmácie som hltal účinky liekov na človeka a na jeho psychiku a nepochyboval som o ničom, čo bolo v medicínskych knihách napísané. Ale v okamihu, keď som sám na svojom tele začal testovať v rámci výskumu jeden z liekov a kedy som ja sám pomocou veľmi presnej meracej metódy pre analýzu látok, tzv. polarografie, dával dohromady výsledky o tomto lieku, zistil som, aké sú výsledky relatívne a závislé na zodpovednosti osoby, ktorá výskum vykonáva; na hľadiskách, ktoré zaangažované osoby majú na výskume a na vyhodnotení výsledkov a na použití metód, ktorými možno dospieť k určitým výsledkom.

Po niekoľkých rokoch práce vo farmaceutickej firme v SRN a výpovediach kolegov z brandže, ktorí pracovali v najrôznejších farmaceutických firmách, som problematiku pôsobenia liekov a očkovania začal sledovať s odstupom a väčším zameraním na overovanie informácií. Bohužiaľ som natrafil na veľa rozporov a uvedomil si, že laik, ktorý sa liekom a očkovaniu nevenuje, má obrovský problém v tom, ako sa vôbec v tejto oblasti zorientovať, ako zverejňované informácie vyhodnotiť, ako sa správne rozhodnúť a ako a kde prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia , najmä rodičovské.

Z prieskumu, ktorý som si robil v rokoch 1987-88, a rešerší, ktoré som vykonával ako v rámci sledovania vedľajších účinkov liekov od roku 1997, tak aj v rámci práce v lekárni alebo počas práce revízneho lekárnika v zdravotnej poisťovni, pre mňa vyplývajú z oblasti očkovanie nasledujúce body:

1. Štát neposkytuje rodičom dostatočné a otvorené informácie o problematike očkovania - rizikách, zložení, o prípadnej závažnosti ich rozhodnutia svoje deti očkovať alebo neočkovať. Neexistuje žiadne preventívne vzdelávanie rodičov alebo poučenie o tom, čo u dieťaťa pred a po očkovaní pozorovať a ako dlho (účinky sa môžu prejaviť napríklad až po šiestich týždňoch), ďalej čo a kam hlásiť atď.

Rodičia sú vďaka rozporuplným informáciám často zmätení; nevedia, komu a čomu majú veriť a ak sa pýtajú, stávajú sa, už len v dôsledku svojej snahy prevziať zodpovednosť podľa zákona, "nepriateľmi" očkovania, pretože "otravujú" svojimi otázkami, aby sa mohli správne rozhodnúť.

2. Napriek tomu, že štát znáša finančné dôsledky všetkých náslekov očkovania, nezadáva podnety na realizáciu potrebných prieskumov, ktoré by aj kontroloval.

3. Štát v dobrej snahe pomôcť ľuďom preberá časť zodpovednosti rodičov za deti (tá je im uložená zákonom), ale súčasne odmieta prevziať zodpovednosť za následky očkovania, pretože nemá nezávislý orgán na ich hodnotenie.

4. Ak sa niekto zaoberá tzv. "evidence based medicine" (čo podľa Wikipédie znamená: "vedomé, zreteľné a súdne používanie najlepších súčasných dôkazov pri rozhodovaní o starostlivosti o jednotlivých pacientov"), veľmi rýchlo narazí na neprítomnosť štúdií, ktoré by poskytovali dostatočné dôkazy o úžitkovej hodnote očkovania s objektívnymi výsledky z hľadiska uplatnenia dvojitého slepého pokusu (teda metódy, kedy okrem tých, ktorí dostávajú skutočný testovaný prípravok, dostáva časť skupiny tzv. placebo alebo neúčinnú látku podávanú v rovnakej podobe ako testovaný liek. A ani lekár nevie, komu dáva účinnú látku a komu len placebo.).
Chýbajúcimi štúdiami a niekedy aj ich nedostatočným rozsahom alebo nedostatočne preverovanými dôkazmi sa tak lekárska veda sama zbytočne vystavuje riziku odôvodneného podozrenia, že registrácia očkovacích vakcín nespĺňa zákonné podmienky požadované u prípravkov určených pre injekčnú aplikáciu. (Diskusiu na tému "evidence based medicine" nájdete predovšetkým na stránkach www.impf-report.de, kde je aj množstvo odkazov na ďalšie zdroje informácií. Článok v češtine na tému "medicína založená na dôkazoch" na stránkach: http://www.nezavislyporadce.cz/str/clanky3.php)

5. V súvislosti s chýbajúcimi výsledkami štúdií tak podľa môjho názoru chýbajú aj podklady pre tzv. hodnotu "Number Needed to Treat" alebo "počet potrebný na liečenie ", skratka NNT. Toto číslo znamená celkový počet osôb, ktoré musia byť liečené, aby sa dosiahol plánovaný účinok u jednej osoby.

6. Východiskové body pre posudzovanie účinnosti a vplyvu očkovania sa neposúvajú v čase, t.j. čerpajú z obdobia minulého a predminulého storočia, kedy bola úplne iná situácia z hľadiska hygieny, kvality stravovania, možností preventívneho užívania vitamínov, efektívnej práce na svojom psychickom stave, fajčenia, užívania alkoholu, drog, chemických liekov a ich kombinácií, stresu, zamestnanosti, zdravotného vedomia alebo stavu nášho životného prostredia atď. Uvedomujeme si vôbec, že toto všetko môžu byť práve faktory, ktoré môžu zasahovať do hodnotenia predchádzajúcich výsledkov?

7. Chápem, že žijeme v kapitalizme, kde existujú trhové mechanizmy, ale akú má bežný občan záruku hmotnej nezainteresovanosti zo strany samotných výrobcov, alebo aj lekárov alebo výskumných pracovníkov, ktorí sú financovaní často samotnými výrobcami? Existuje až priveľa publikovaných prípadov, keď finančné záujmy výrazne prevýšili záujem dosiahnuť zdravie alebo predchádzať chorobám alebo nežiaducim účinkom liekov.

8. Na druhej strane existuje rad lekárov, ktorí napríklad v ČR nechcú publikovať v časopisoch alebo prispievať do vychádzajúcich prekladov kníh, ktoré nie sú čisto za očkovanie. A ani nechcú byť menovaní - z jedného jednoduchého dôvodu - boja sa postihov už len za zverejnený názor. Tak sa niekedy stane, že ich údaje uvádzam, ale nedajú sa použiť v tlači, pretože nemožno zverejniť zdroj.

9. Hoci sme podľa niekoľkých článkov "očkovacia veľmoc" (platí pre ČR ako aj pre SR, pozn. prekl.), nie je u nás dotiahnuté hlásenie a evidencia nežiaducich účinkov. Vedeli ste o tom, že u nás (v ČR) údajne neexistujú žiadne hlásené nežiaduce účinky po očkovaní?
Napriek tomu bolo napríklad v samotných Karlových Varoch už za minulého režimu potvrdené postihnutie dieťaťa dôsledkom očkovania proti obrne. V krajinách ako sú Nemecko, Rakúsko či USA, ktoré nie sú "veľmocami" idú počty postihnutí do tisícov, takže z hľadiska logiky by sme museli dostať Nobelovu cenu za najnižšiu úroveň nežiaducich prejavov očkovania na svete.

10. Podľa môjho názoru sa medicína až príliš sústreďuje na samotné zvládanie prejavov chorôb alebo na znížovanie výskytu ochorení (teda na tzv. sekundárnu prevenciu), prípadne i prevenciu dopadov ochorenia, namiesto hľadania skutočných príčin ochorení a náchylnosti na infekčné ochorenia z hľadiska psychiky a ďalších prispievajúcich faktorov (teda tzv. primárnej prevencie).

11. Vyčleňovanie rizikových skupín je určite zmysluplná práca, ale otázna je napríklad skupina imunodeficitných pacientov, kde sa z môjho hľadiska neriešia dôsledne príčiny, ktoré vedú k poklesu imunity, ale sa hľadajú postupy, ktoré ich stav príliš nezhoršia, alebo prípravky, ktoré budú "šetrné".

12. Veľmi často chýbajú pohľady, závery alebo kontrola z hľadiska farmakoekonómie alebo z hľadiska účelnej alebo racionálnej farmakoterapie vzhľadom na nakladanie s finančnými prostriedkami samotných daňových poplatníkov, poskytovaných štátom.

13. Na Internete nájdete správy o chybách v samotných klinických štúdiách, výpovede o zamlčovaní alebo skresľovaní výsledkov.

14. U rodičov, ktorým je vnucované očkovanie, nie je zohľadnená úroveň vzdelanosti v oblasti zdravia, ich informovanosť, alebo úroveň ich preventívnych opatrení.
Tiež je zvláštne, že už za minulého režimu sa veľa detí lekárom chválilo tým, že oni sa na rozdiel od ostatných očkovať nemusia. Už na Vašu otázku niekedy lekár reagoval tým, že vám povedal, že ním navrhovanú terapiu by on sám na Vašom mieste nepodstúpil?

15. Rozporuplné informácie o potrebnej výške preočkovanosti obyvateľstva, (t.j. o počte obyvateľov, ktoré musia byť zaočkované, aby nevznikla epidémia; obvykle sa udáva v percentách)
Zvyčajne sa tvrdí, že preočkovanosť musí mať nejakú úroveň (približne okolo 90%), aby sa neobjavila epidémia nejakej choroby. V západných krajinách sa však občas objavia aj správy, ktoré týmto údajom značne protirečia, pretože sa zistilo, že preočkovanosť je napr. len 50% alebo aj menej.
Rad rozporuplných údajov o očkovaní v českom jazyku nájdete aj na:
http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky04-08.php alebo na http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky03-04.php

16. Dnešný lekár je viacmenej obeťou systému a jeho ochota pomáhať je veľmi často okliešťovaná a degradovaná niekedy až nadmernou administratívou. Lekár je poisťovňami hodnotený hlavne za určenie diagnózy a za predpísanie prípravkov. Akú máme teda istotu, že nie je ovplyvňovaný na náš úkor?

Celý tento príspevok by sa v podstate dal zhrnúť do jednej jedinej otázky, ktorá človeku možno ani nenapadne:

Ak človek nemá všetky informácie pre i proti, môže sa správne a "slobodne" rozhodnúť, či sa nechať alebo nenechať očkovať?

Mgr. Alois Komorous, klinický farmaceut (december 2009). www.nezavislyporadce.cz

Zdroje

1. Očkování - obchod se strachem, Dr. med. Gerhard Buchwald, něm. vydání 1994, český překlad 2003, str. 43-67

2. Současná situace očkování proti TBC, Karel Křepela, Kazuistiky v alergo- logii,pneumologii a ORL, ročník 4 (2007), suplementum 2

3. internetový článek - Rodina - aplikace subkutánní

4. http://www.ratschlag24.com/index.php/tuberkuloseimpfung-unterschiede-und- auswirkungen-_64645/ - článek od Silke Koppers

5. http://www.aok.de/kids/htm/jungefam/tuberkol.php - článek německé zdravotní pojišťovny AÖK, poslední aktualizace prosinec 2008

6. http://de.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose

7. Petri-Apotheke Olching z 21. března 2003, http://www.petri-apotheke-olching.de/themen/gesund/impfen_2.htm

8. http://www.rki.de/INFEKT/EPIBULL/2003/09_03.PDF

9. http://www.aerztezeitung.de/docs/2003/10/07/179a0802.asp?cat=/medizin/impfen

10. http://www.ostsee-zeitung.de/wi/start_112742_825975.html

11. Impf-Report Nr. 24/2003 (www.impfkritik.de), část o nízkom počtu proočkovaných tureckých dětí, SRN

12. Deutsche Apotheker Zeitung, Nr. 13, ze dne 28.03.02, SRN, (farmaceutický průmysl a určování standardních postupů u nemocí)

13. Zdroj: arznei-telegramm 2004; Ročník 35, č.8, 20. 08. 2004, na internete: http://www.augusta.de/~efi/presse/totgeschwiegen.pdf

14. www.impf-report.de/jahrgang/2004/13.htm z 25.3.04, SRN, na internete: http://www.vaers.org

15. článek Evidence a etika, Etzel Gysling, Infomed Pharma-kritik, ročník 18, č. 13-14, 1997 Švýcarsko, http://www.infomed.org/pharma-kritik/pk13e-96.html (česky na http://www.nezavislyporadce.cz/cla/clanek006.php?)

16. Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report. Bulletin of the world health organizationn. 1979; 57(5):819-27.

17. Hrozí nám rezistence, článek 25.6.2007, Zdravotnické noviny

18. http://www.impf-report.de/jahrgang/2007/10.htm, část [07] WHO rät bei HIV-Patienten von TBC-Impfung ab

19. http://www.impf-report.de/jahrgang/2005/23.htm, část [01] "Spanische Grippe" in Wahrheit ein globales Impfdesaster?

20. http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/infektionskrankheiten-vormarsch-25498.html

21. http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/BCG%20SSI%20PI.pdf (informace pro použití u BCG vakcíny)

22. Arzneineben- und Wechselwirkungen, Ein Handbuch und Tabellenwerk für Ärzte und Apotheker, H.P.T. Ammon, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1991, strana 898 a 902

23. Kuřáci a epidemie TBC, http://www.osel.cz/index.php?clanek=382, Josef Pazdera, 20.8.2003

24. BCG Revisited, The Indian Journal of Tuberculosis, New Delhi, Vol. 47, January 2000, No. 1

25. http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/TBC.htm

26. http://cs.wikipedia.org/wiki/Evidence_Based_Medicine

27. Tala-Heikkilä MM, Tuominen JE, Tala EOJ. Bacillus Calmette-Guérin revaccination questionable with low tuberculosis incidence. AM J RESPIR CRIT CARE MED 1998; 157: 1324-1327.

28. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Světový den boje proti tuberkulóze a tuberkulóza v ČR v roce 2006 podle předběžných dat z Registru tuberkulózy, Praha, č.13/2007, 10.4.2007, str. 1

29. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2005, Praha, č.36/2006, 3.8.2006, str. 1

30. Očkování proti TBC bych zrušil, z 20. novembra 2007, Zpravodajský server Lidových novin (www.lidovky.cz)

31. http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky04-08.php nebo http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky03-04.php
7. marec 2010